PRIVACY POLICY

1. Inledning

1.1 Dataskydd

Vi glädjer oss över besöket på vår websida och ert intresse för vårt företag och produkter. Vi tar skyddet av era personuppgifter på största allvar. Etrusco GmbH (nedan “Etrusco “, ””vi “eller ”oss “) lägger stor vikt vid användarnas datasäkerhet och de dataskyddsrättsliga lagarna och förordningarna.

Etrusco datapolicy. Vi varken vet vilka dataoperatörerna av dessa sidor registrerar, inte heller har vi något inflytande över denna. Information därom finns i datapolicy för de respektive websidorna.

Nedan informerar vi  er utförligt om handhavandet av er data.

 

1.2 Begreppsbestämning

Dataskydd utgår från termologin i Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • “Personuppgifter “är all information om en eller flera identifierbara naturliga personer (i följande ”berörd person “) (Art. 4 Nr. 1 GDPR). Till personuppgifter räknas information som för- och efternamn, adress och födelsedatum, kontaktdata (telefonnummer, E-postadress), faktureringsdata (bankdata) m m.
 • “Bearbetning “är varje med eller utan hjälp automatiserat förfarande eller efterföljande förfarande i sammanhang med personuppgifter som insamlats och registrerats, administrerats, sparats, anpassats, förändrats, sorterats, utvärderats, används, offentliggjorts genom överföring, spritts eller på annat sätt tillhandahållits, jämförts, inskränkts, raderats eller förstörts.
 • “Berörda personer“ är alla identifierbara naturliga personer, vars personuppgifter, bearbetas av operatören eller av annan person som fått i uppdrag därför.
 • ”Ansvarig“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet och bearbetandet av den personrelaterad datan. När syftet och medlen för bearbetandet bestäms av unionsrätten eller medlemsländernas lagstiftning kan kriterierna för utseendet av den ansvarige ske enligt unionsrätt respektive de enskilda medlemsländernas lagstiftning.
 • “Registerförare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, som på uppdrag  av den ansvarige bearbetar personuppgifter.
 • “Mottagare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ som offentliggör personuppgifter, oberoende av om det rör sig om en tredje part eller inte. Myndigheter, som inom ramen för särskild bemyndigande bearbetar data som innehåller personuppgifter, enlig unionsrätten eller nationell rätt, betraktas emellertid inte som mottagare.
 • “Tredje part “är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ,  undantaget den berörde personen, den ansvarige och uppdragsbearbetaren , den person, som är direkt underställd den ansvarige eller den som av uppdragsbearbetaren fått rätt att bearbeta personuppgifterna.
 • “Samtycke “är varje av den berörde personen frivilligt ,i det särskilda fallet, klart avgivna viljeyttring i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörde personen manifesterar att hin är införstådd med bearbetningen av de aktuella personuppgifterna.

 

1.3 Registrering och bearbetning av personuppgifter

Det är möjligt att besöka våra websidor utan att ange några personuppgifter. Om ni vill ta del av  vårt företags särskilda service via vår internetsida, kan det emellertid vara nödvändig att ange vissa personuppgifter. När det är nödvändigt att bearbeta personuppgifter och det inte finns någon laglig grundval därför, inhämtar vi alltid först den berörde personen samtycke.

2. Syftet med registrering – olika datakategorier – rättsliga grundvalar för databearbetning

2.1 Anonym dataregistrering

Man kan besöka vår websida utan att ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-log-filer) sparas automatiskt exempelvis namnet på Internet Service Providers, det använda operativsystemet, websidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t. ex. för hågkomst av angrepp på vår websida, den använda datorns IP-adress för en period av 7 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att återkoppla till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Rättslig grundval  för dataprocessandet är Art. 6 stycke 1 GDPR. Vi bearbetar och använder den insamlade data för följande syften: 1. Tillhandahållandet av Etrusco websidor, 2. Förbättrandet av våra websidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av websidor. Denna databearbetning sker för att vi skall kunna uppfylla användaravtalet för Etrusco websidor. Vi har ett legitimt intresse  av att säkra funktionaliten och det felfria användandet av Etrusco  websidor samt att dessa uppfyller användarnas krav och önskemål.

 

2.2 Användande av Cookie-Tracking

För att göra besöket på vår websida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra websidor så kallade cookies. Det rör sig om väl beprövad internetteknologi för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av Etrusco websidor. Cookies är små textfiler, som finns på användarens enhet och med vars hjälp man bl. a. kan spara användarens inställningar. På så sätt kan våra websidor visas i ett format som är anpassat till användarens dator. Några av våra cookies raderas efter att browseranvändandet avslutats, ( så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på användarens dator, med dem kan vi eller de företag som vi samarbetar med, känner igen er browser vid nästa besök (så kallade varaktiga cokies).

Man kan ställa in browsern så att man informeras om användandet av cookies och godkännande av dess användande eller godkännandet av cookies för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan man i efterhand radera cookies i för att ta bort data från websidor som finns på den aktuella datorn. Hur detta görs beskrivs på internet. Deaktivering av cookies kan leda till att av funktionalitet för Etrusco websidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)
Med varje webbrowser kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande websidor:

 

2.3 Användande av Google Analytics

Denna websida använder funktioner från Google Analytics. Operatörens adress är Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade “Cookies “, textfiler, som lagras på datorn och med vars hjälp man kan göra användaranalyser. Den av cookies sammanställda informationen om hur ni använt/besökt websidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera av besöken och aktiviteterna på websidan. Dessa sammanställs i Reports för operatören med syfte att sammanföra användandet av internet  och websidan., När lagen så föreskriver eller när tredje part bearbetar den aktuella data på uppdrag av Google kan Google också i vissa fall överföra informationen till tredje part.

Förhindrande att cookies lagras
Man kan genom en inställning i browsers programvara förhindra att cookies sparas. Vi rekommenderat att ni emellertid inte utnyttjar websidan alla inställningsmöjligheter Med användandet av denna websida förklarar ni att ni är införstådd med Googles bearbetning av era personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat funktion IP-anonymisering på websidan. På så sätt förkortar Google er IP-adress, som kommer från något medlemsland i EU eller i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innan överföringen till USA.

Invändning mot datainsamling
När man inte vill att Google vid öppnandet av sidor registrerar datan i browsern, finns en länk till Opt-Out för Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , Denna Plug-in förhindrar att browsern laddar ned Analytics-Code, så att Google därefter inte får någon data från den öppnade sidan. Plug-in finns bara för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Ytterligare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på  http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Denna Plug-in förhindrar att browsern hämtar in Analytics-Code, så att Google inte får någon daten när sidan öppnas. Plug-in finns för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Vi rekommenderar att man på Google Analytics websida matar in koden ”gat. anonymizeIp “, så att de insamlande IP-adresserna blir anonyma (så kallade IP-döljning).

Google Analytics demografiska kännetecken
Websidas använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt av besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Köpskydd önskas kan funktionen deaktiveras med inställningsfunktionen i det aktuella Google-kontot. Insamling av personrelaterade data av Google Analytics kan i förhindras under rubriken “Invändning mot datainsamling”.

 

2.4 Användande av Google Remarketing

Denna websida använder Google Remarketing Teknologi från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Det är en Retargetingteknologi med vars hjälp man vid besök på vår websida individuellt kan vända sig mot användaren, i form av riktad reklam från Googles reklamnätverk. Reklamen aktiveras med så kallade cookies.

För detta ändamål placeras cookies på datorn, med vars hjälp externa operatörer, inklusive Google, registrerar, vilka websidor som ni besökt. Med hjälp av denna information kan vi senare placera reklam på andra websidor som ni besöker. Besöken kan exempelvis ske med Googles sökfunktion eller Googles nätverk. Ytterligare information om Googles datasäkerhet och Remarketing-funktioner finns på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Man kan också här deaktivera cookiesfunktionen med en browsersinställning och/eller motsäga datainsamlandet inom ramen för Google Remarketing. Detta sker på https://www.google.com/policies/teknologis/ads/.

 

2.5 Användande av Google AdWords

På vår websida använder vi Google Conversion Tracking, en analystjänst  från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google“). Google AdWords placerar en cookie på användarens dator (”Conversion Cookie“), är det finns en Google-annons på vår websida. Dessa cookies förlorar efter 30 dagar sin giltighet och kan intet användas för personlig identifiering. Om ni har besökt några av våra sidor  vars cookies fortfarande är giltiga  kan vi och Google se att någon klickat på reklamfönstret och ni vidarebefordras till vår sida. Varje AdWords-kund har en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas websidor. Den med Conversion-cookies insamlade informationen används för att ta fram Conversion-statistik för de AdWords-kunder som valt Conversion-Tracking. AdWords-kunderna informeras om antalet användare, som klickat på kundens reklamfönster och därefter vidarebefordras till en sida med Conversion-Tracking-Tag. Man får emellertid ingen information, med vars hjälp det vore möjligt att personligt identifiera användaren.

Om man inte vill ta del av tracking kan detta förhindras genom att användaren motsäger sig detta. Det görs, med en särskild programvara i browserns inställning (deaktiveringsfunktion). De kommer därefter inte att finnas med i Conversion-Tracking-statistiken. Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: http://www.google.de/policies/privacy/.

 

2.6 Användande av Google Maps

Vi  använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Google Maps ägs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med användandet av denna websida förklarar ni er införstådd med att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, bearbetar och använder automatiskt insamlade data samt de av er inmatade uppgifterna.

Användningsvillkoren för Google Maps finns på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Utförlig information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjlighet samt dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

2.7 Användande av Google Tag Manager

Websidan använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan man förvalta Webbsite-Tags. Google Tool Manager implementeras bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte denna datan. Har man på domän- eller cookie-nivå gjort en deaktivering, så består alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager.

Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens, valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

2.8 Användande av Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

På vår websida finns Adobe. Adobe Analytics (Omniture) resp. Adobe Marketing Cloud (nedan kallad “Omniture“) som används för effektiv Online-Marketing samt webanalyser. Omniture är en del av Adobe Marketing Cloud. Med Adobe Marketing Cloud kan man göra realtidsanlyser och få en bild av besöksfrekvensen på utvalda internetsidor. Realtidsanlysen omfattar projektrapporter och möjliggör Ad-Hoc-analyser av internetbesöken. Kundinteraktionerna framställs på så sätt att vi får en god överblick över onlineaktiviteterna  på den aktuella internetsidan. Datan visas i lättfattliga och interaktiva dashboards och omvandlas till lättlästa sammanfattningar. Informationen ges i realtid och på så sätt kan man snabbt upptäcka eventuella problem.

Operatör är Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe “), 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland.

Adobe använder så kallade “Cookies”, textfiler, som sparas på användarens dator och med vars hjälp aktiviteterna på websidan analyseras. Om informationen om webaktiviteterna tagits fram med cookies och vidareförmedlats till en Adobe-server, är inställningarna sådana att IP-adresserna anonymiseras innan geolokaliseringen och sparandet. På uppdrag av operatören för dessa sidor, samlar Adobe information för att utvärdera webaktiviteterna  och sammanställer denna i Reports. Dessa används därefter för att sammankoppla olika internettjänster med websidor- och internetanvändandet. De av Adobe Analytics till browsern förmedlade IP-adresserna samkörs inte med annan Adobe-data.

Man kan förhindra sparandet av cookies genom att ändra inställningen i programvaran för den aktuella browsern. Det kan emellertid då hända att användandet av funktionerna på dessa websidor inskränks.

Man kan vidare förhindra insamlandet och Adobes bearbetning av den med de av cookies användarrelaterade datan (inkl. er IP-adress), genom att ladda ned  och installera Browser-Plug-In som finns under följande länk: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. De gällande dataskyddsbestämmelserna för Adobe finns på http://www.adobe.com/de/privacy.html.

 

2.9 Användande av Bing-Ads

Vi använder Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Denna service ställs till förfogande  av Microsoft Corporation (”Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Med dess hjälp kan man följa hur användarnas aktiviteter på våra websidor leder till en Microsoft-Bing–annons. Om användare via en sådan annons kommer till vår websida sätts en cookie på den aktuella datorn. På vår websida är en Bing UET-Tag integrerad. Det är en kod som i förbindelse med cookien  sparar ej personrelaterade uppgifter om hur websidan används. Det är bland annat besökstiden på websidan, vilka områden som öppnats och över vilka annonser användaren kommit till den aktuella websidan. Bing-Ads sparar inte någon personbunden information. Den insamlade datan överförs av Microsoft till USA och sparas där maximalt 180 dagar. Man kan förhindra insamlandet och bearbetningen av den med cookies framtagna webrelaterade  datan genom att deaktivera sättandet av cookies. Detta kan leda till att websidans funktioner inskränks. Ytterligare information om Bings analystjänst finns på Bing Ads websidan på: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 .

Ytterligare information om Microsoft och Bings datasäkerhet finns i Microsofts dataskydsbestämmelser på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

2.10 Användande av Social Media

2.10.1 Användande av Facebook

På våra sidor är Facebooks funktioner av tjänster integrerade. Operatör är Facebook Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. När ni besöker vår sida byggs en direkt förbindelse upp mellan er browser och Facebookservern. Facebook informeras på så sätt  att ni med er IP-adress har besökt vår sida. När ni klickar på Facebooks “Like-Button” och är inloggad på ert Facebook-Account kan ni länka innehållet på våra sidor med er Facebook-profil. På så sätt kan besöken på våra sidor allokeras till ert användarkonto. Vi har som operatörer av dessa sidor ingen kännedom om innehållet i den förmedlade datan eller Facebooks användande av densamma. Ytterligare information om Facebooks datapolicy finns på https://de-de.facebook.com/policy.php .

Om man inte vill att Facebook skall kunna allokera besöken på våra sidor till ert Facebook-användarkonto skall man logga ut sig från det aktuella användarkontot. 

2.10.2 Användande av Google+

Vår sida använder funktioner från Google+. Operatör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Insamlande och vidarelämnande av information: Med hjälp av kommandoknappen för Google+ kan man dela med sig av information/meddelanden över hela världen. Med kommandoknappen för Google+- får ni och andra användare personifierad information/meddelanden av Google och våra partner. Google sparar både den +1 data som ni publicerat , men också information över de  +1 sidor som ni klickat på och besökt. Användarens +1 kan visas, som anvisning tillsammans med ert profilnamn och foto i Google-tjänsterna, men även i sökresultaten eller i er Google-profil, eller i något annat organ på websidor och annonser i internet. Google samlar in data över +1-aktiviteter för att  förbättra Google-tjänsterna för er och andra användare. För att kunna använda kommandoknappen för Google+- behöver man en global synlig, offentlig Google-profil, som måste innehålla det för profilen valda namnet. Detta namn kommer att användas i alla Google-tjänster. Ofta kan namnet också ersätta ett annat namn, som använts i samband med att ni delat data med ert Google-konto. Identiteten för Google-profilen kan visas för andra användare som har er E-postadress eller annan identifierbar information över er. Användande av den registrerade informationen: Förutom det ovan nämnda användandet kommer den av er tillhandahållna datan att användas enligt Googles dataskydsbestämmelser. Google kan komma att offentliggöra sammanfattande statistik över användarens+1-aktiviteter resp. vidareförmedla dessa till andra användare och partner, som publisher, annonsörer eller sidor som länkats.

Ytterligare information om datapolicyn för Google+ finns på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.10.3 Användande av Twitter

På våra sidor finns funktioner från Twitter. Operatör är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Med användandet av Twitter och funktionen “Re-Tweet” sammankopplas de av er besökta websidorna med ert Twitter-Account och offentliggörs för andra användare. Därvid överförs också data till Twitter. Vi har som operatörer av dessa sidor ingen kännedom om innehållet i den förmedlade datan eller Twitters användande av densamma. Ytterligare information finns i datapolicyn för Twitter på https://twitter.com/privacy. Datasäkerhetsinställningarna för Twitter kan ändras på: https://twitter.com/account/settings. 

2.10.4 Användande av YouTube

Vår websida använder funktioner från YouTube. Operatör för sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När ni besöker en med YouTube-funktioner försedd sida byggs en förbindelse upp till YouTube-servern och denna informeras om vilka av våra sidor som besökts.

När ni är inloggad i ert YouTube-Account kan YouTube allokera ert surfande direkt till er personliga profil. Detta kan förhindras genom att ni loggar ut er från ert YouTube-Account.

Ytterligare information om bearbetandet av användardata finns i datapolicyn för YouTube på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

2.10.5 Användande av Instagram

På våra sidor finns funktioner från det sociala nätverket Instagram. Dess funktioner erbjuds och är integrerade av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. När ni är inloggad i ert Instagram-Account kan ni genom att klicka på Instagram-Buttons länka innehållet på våra sidor till er Instagram-profil. På så sätt kan Instagram allokera våra sidas besökare till ert användarkonto. Vi hänvisar till att vi som operatörer av dessa sidor inte har någon kännedom om innehållet i den förmedlade datan eller hur Instagram använder densamma. Ytterligare information finns i Instagrams datapolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

2.11 Användande av Jetpack för WordPress

Vi har på vår internetsida integrerat Jetpack. Operatör för Jetpack-Plug-Ins är WordPress är Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Företaget använder trackingteknologin från Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, Jetpack är en WordPress-Plug-In, vilken erbjuder extra funktioner för operatörerna av de internetsidor, som baseras på WordPress. Jetpack tillåter webplatsoperatörerna bland annat en översikt över vilka som besökt sidan. Med visandet av liknande bidrag och publikationer eller möjligheten att dela innehållet på sidan, är det  möjligt att öka besöksfrekvensen. Vidare är olika säkerhetsfunktioner integrerade i Jetpack, så att en Jetpack användares internetsida bättre är skyddad mot Brute-Force-Attacingen. Jetpack optimerar och snabbar också på uppladdningen av internetsidans integrerade bilder.

Jetpack sätter en cookie på den berörde personens informationsteknologiska system. Med varje öppnande av dennes internetsida, som förvaltas av den bearbetningsansvarige och på vilken en Jetpack-komponent integrerats, förmedlas automatiskt data till Automattic för analysändamål via internetbrowsern på vilken den berörde personens informationsteknologiska systemet med Jetpack-komponenten finns. Med detta tekniska förfarande får Automattic information , som används för att sammanställa vilka som besökt internetsidan. Den på detta sätt insamlade datan används för att analysera besökarens beteende, med syftet att optimera och utvärdera internetsidan. Den över Jetpack-komponenten insamlade datan får inte användas för att identifiera densamma utan ett föregående och separat entydiga samtycke från den berörde personen. Datan förmedlas också till Quantcast för kännedom. Quantcast använder datan för samma syfte som Automattic.

Den berörde personen kan förhindra sättandet av cookies med motsvarande inställningar på den använda internetbrowsern och därmed varaktigt förhindra sättandet av cookies. En sådan inställning  på den använda internetbrowsern förhindrar också att Automattic/Quantcast sätter en cookie på den berörde personens informationsteknologiska system. Köpskydd önskas kan av Automattic redan satta cookies raderas med internetbrowsern eller annan programvara.

Vidare kan den berörde personen motsäga insamlandet av internetbaserade data, vilken tagits fram med Jetpack-Cookie samt bearbetningen av densamma med Automattic/Quantcast. För att göra detta måste den berörde personen klicka på Opt-Out-Buttonen på länken https://www.quantcast.com/opt-out/,som, som sätter Opt-Out-Cookies. Om de med invändningar satta Opt-Out-Cookies raderats på den berörde personens informationsteknologiska systemet måste denne på nytt aktivera länken och placera en ny Opt-Out-Cookie.

Med sättandet av Opt-Out-Cookies kan emellertid användandet av internetsidorna bli inskränkt användbara för den berörde personen.

De gällande dataskyddsbestämmelserna för Automattic finns på https://automattic.com/privacy/. De gällande dataskydsbestämmelser för Quantcast finns på https://www.quantcast.com/privacy/.

 

2.12 Kontaktformulär/förfrågningar

Man kan på vår sida skicka förfrågningar till oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställningen, beträffanderubriken och datum) inklusive den angivna kontaktdatan (namn, efternamn, företag, telefonnummer och E-post) används för att besvara frågan och sparas av oss, för eventuella uppföljningsfrågor. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.

Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

 

2.13 E-postkontakt

När ni med E-post skickar förfrågningar eller ber om information, sparas de aktuella uppgifterna (E-postadress, innehåll, beträffanderubrik och datum) inklusive angivna kontaktdata (namn, efternamn och om så behövs telefonnummer och adress) för att  kunna bearbeta ärendet eller användas för uppföljningsfrågor. Datan vidareförmedlas inte utan ert uttryckliga samtycke. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen för registrering och bearbetning av data.

Vi vill informera om att E-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. Etrusco använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad E-post (spamfilter). Med spamfiltret filtreras denna E-post bort.

Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att  efter att förfrågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

 

2.14 Aktioner

Man kan på vår sida delta i tävlingar och/eller särskilda aktioner. Deltagandet är frivilligt och oberoende av websidans andra erbjudanden. I samband med anmälan till tävlingen anger man sin E-postadress (och om så behövs för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, adress). För att kunna vara med i tävlingen måste man registrera sig. Den registrerade datan används för att identifiera eventuella vinnare samt skicka vinsterna till dessa. Rättslig grundval är Art. 6 stycket 1 GDPR. Ytterligare data registreras inte, respektive bara efter samtycke.

Deltagarna förklarar sig emellertid införstådda att, i fall av en vinst, ställa redaktionella texter, förnamn (efternamn bara med den första bokstaven) inkl. foton till förfogande. 

Den registrerade datan sparas bara så länge som tävlingen varar. Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

 

3. Dataöverföring

3.1 Intern överföring – Etrusco

Vi förmedla er data internt till företagsförvaltningen, personalavdelningen, företagsrådet och löneutbetalningsstället för att uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En dataöverföring av personuppgifter sker bara köpskydd är nödvändigt och under beaktande av de därtill hörande dataskyddsföreskrifterna.

 

3.2 Koncernövergripande dataöverföring

Etrusco vår centrala kunddatabank i Tyskland och används i den företagsinterna förvaltningen. När man utbyter data inom gruppen/koncernen sker görs detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra websidor. Vidare kan det finnas skäl för att vidareförmedla data för intern administrativ användning. Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europa, exempelvis i Indien, Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Singapore eller USA görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR.

 

3.3 Överföring till tredje part

Vi förmedla er data till tredje part för att kunna tillhandahålla applikationer och tjänster (så kallade ”Registerförare“), som  för oss utför externa tjänster. Exempelvis Newsletter, IT-operatörer, revisorer, etc. Dessa bearbetar datan bara enligt våra anvisningar. De får inte heller använda datan för egna kommersiella syften, som inte ligger inom ramen för de  fastställda ändamålen.

Dataöverföring till ytterligare tredje part kan även ske, så att vi kan uppfylla våra i lag föreskrivna plikter  (myndigheter, banker, socialförsäkringen, etc.).

På grund av gällande lagar och aktuellt rättsläge kan vi vara förpliktigade att yppa insamlade personuppgifter, inom ramen för en pågående domstolsprocess (Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR).

Personuppgifter vidareförmedlas bara:

 • efter att vederbörande gett sitt entydiga samtycke därtill enligt Art. 6 stycke 1 S. lit l a GDPR,
 • för att, enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, tillvarata och framlägga nödvändigs rättsanspråk och det inte finns något skäl att anta att det finns ett så starkt skyddsintresse som förhindrar detta,
 • när det i lag är tillåtet, Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. c GDPR, för  genomförandet  av en avtalad affärstransaktion enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. b GDPR.

 

3.4 Överföring till tredje land eller internationella organisationer

Vi förmedla er data till länder utanför EU resp. EWR (ett så kallat tredje land) på grund de  ovan nämnda skälen (koncernintern överföring (Nr. 4.2) och överföring till tredje land (Nr. 4.3)). Överförandet sker bara inom ramen för  våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser eller efter ert direkta samtycke. Överförandet sker under iakttagande av samtlig gällande lagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. Särskilt på grund av att den Europeiska kommission beslutat om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier  (exempelvis som standard använda datasskyddsklausuler, etc.).

Vidare förmedlar vi era uppgifter till en internationell organisation, nämligen Etrusco.

4. Ytterligare meddelandeplikter

4.1 Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling

Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profiling.

5. Avslutande dataskyddinformation

5.1 Hur länge sparad data sparas

Vi sparar er data så länge som är nödvändigt för våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som den bearbetningsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt  skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om uppbevaringsfrister,  spara olika slags dokument som avtal och räkningar för bestämda tidsperioder.

 

5.2 Teknisk säkerhet

Etrusco använder tekniska och organisatoriska, för att skydda den av oss förvaltade datan, mot tillfällig eller avsiktliga manipulationer, eventuell förlust och förstöring, Säkerhetsåtgärderna förhindrar också att obehöriga får tillgång till datan. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.

Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda  browserns högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, som exempelvis förfrågningar, som sänds till operatören. För det mesta rör det sig om 256-Bit-kryptering. Om er browser inte har någon 256-Bit-kryptering, används istället 128-Bit v3 teknologin. Om en enstaka sida på vårt internet överförs i krypterad form ser man att browserns adressrad ändrats från “http://” till https://, Vidare framgår det av låssymbolen i browserraden.

När SSL-krypteringen är aktiverat kan den av er förmedlade datan inte läsas av tredje part.

Vi hänvisar till att dataöverförande i Internet (exempelvis vid Epostkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte heller garantera ett komplett skydd mot att tredje part (utomstående) tar del av och läser datan.

 

5.3 Rättsliga grundvalar för bearbetningen

Art. 6 I lit. a GDPR är den rättsliga grundvalen för vårt företags databearbetning, för vilken vi tidigare fått ett samtycke.

När det är nödvändig att bearbeta personuppgifter för avtalspartner och/eller  den  berörde personen för att genomföra ett avtal, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras bearbetningen på Art. 6 I lit. b GDPR. Samma gäller för sådana betalningsprocesser som behövs för avtalets genomförande, exempelvis produktförfrågningar produkter eller tjänster.

När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken bearbetningen av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skattepåtaganden, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR.

I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den berörde personen eller en annan naturlig person att behandlingen av den personrelaterade datan skyddas. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Detta är i enlighet med Art. 6 I lit. d GDPR.

Slutligen kan bearbetningen baseras på Art. 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grundval baseras bearbetning, som inte omfattats av de tidigare nämnda lagrummen, köpskydd är nödvändigt för vårt företag eller tredje part och vi har ett berättigat intresse därför, om inte den berörde personen intressen överväger. Dataprocessandet av personuppgifter regleras i Artikel 6 I lit. f GDPR . Det sker när det ligger i vårt berättigade intresse  att genomförandet  affärsverkstransaktioner sker till förmån för alla våra anställda och  kunder.

 

5.4 I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för  tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker

Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i lag fastlagd (exempelvis skattebestämmelser) . Det kan också framgå av ingångna avtal (exempelvis uppgifter om avtalsparten). Den berörde personen är exempelvis skyldig att  till oss tillhandahålla personuppgifter, när vårt företag sluter ett avtal med denne. Om så inte sker kommer inget avtal till stånd. Innan personuppgifterna skickas måste den berörde vända sig till oss. Vår personal kommer därefter att individuellt informera den berörde om att tillhanda hållandet av personuppgifter är föreskrivet i lag eller avtal och är nödvändigt för ett avtalsslut, och vilka följder detta har om så inte sker.

 

5.5 Minderåriga

Online-erbjudandena riktas inte till personer som yngre än 16 år. Personer, som ännu inte fyllt 16 år måste ha målsmans godkännande innan personliga data förmedlas till Etrusco.

 

5.6 De berördas rättigheter

Ni har rätt att få reda på vilken data som sparats av oss, hur länge datan sparats, syftet därmed och de rättsliga grundvalarna samt mottagarna av överföringarna. Felaktiga data kan korrigeras, otillåten eller inte längre nödvändiga data raderas. Vidare har den berörde en invändningsrätt, en rätt gällande inskränkning av den behandlande datan samt rätten att överföra data.

Denna information tas fram efter den berördes ansökan och det kostar inget.

Ni kan också skicka en besvärsskrivelse direkt till en tillsynsmyndighet.

 

5.7 Återkallande av samtycket för databearbetning

En del av databearbetningen kan bara ske efter att vederbörandes uttryckliga gett sitt samtycke. Det avgivna samtycket kan  återkallas. Det räcker med ett formlöst mejl till datenschutz@etrusco.com.  Rättsverkan av den utförda databearbetningen förblir oberört av återkallandet. Den hittillsvarande databearbetningen är rättskonform och berörs inte av svaret.

 

5.8 Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

 

Ansvarigt kontaktställe: Etrusco GmbH

Bahnhof 11

88299 Leutkirch im Allgäu

Tel.: +49 7561 90 97 450

E-Mail: datenschutz@etrusco.com

Kontaktdata för den externa ombudsmannen: Stefan Fischerkeller

Deutsche Datenschutzkanzlei

Tel. +49 7542 / 94921-01

E-Post: fischerkeller@ddsk.de

 

T 5900 FB

×
T 5900 DB

×
T 6900 DB

×
T 7400 SB

×
T 7400 QB

×
T 7300 SB

×
I 7400 QB

×
I 7400 SB

×
T 6900 QB

×
I 7400 SB

×
T 5900 FB

×
I 7400 QBC

×
I 6900 QB

×
A 7300DB

×